Information Pris  
DHZ479
637
MERCEDES-BENZ 632 02
Årsmodell 2012
62 000€
DHZ445
632
MERCEDES-BENZ 632 02
Årsmodell 2012
62  000€
DHZ472
636
MERCEDES-BENZ 632 02
Årsmodell 2012
65 000€
DKJ439
1323
MERCEDES BENZ 632 02
Årsmodell 2012
65 000€
TMX289
1308
VOLVO B13R 6X2 9700HD
Årsmodell 2011
65 000€
KHC576
863
LITO CITY
Årsmodell 2007
4 000€
DJD932
810
MERCEDES-BENZ 632 01
Årsmodell 2012
65 000€
DJD935
811
MERCEDES-BENZ 632.01
Årsmodell 2012
65 000€
DJD938
812
MERCEDES-BENZ 632.01
Årsmodell 2012
65 000€
XPH156
569
MERCEDES-BENZ TOURINO
Årsmodell 2011
37 000€
XFE766
840
KUTSENITS CITY IV
Årsmodell 2006
4 000€
SEM805
841
KUTSENITS CITY IV
Årsmodell 2006
4 000€
DAB383
842
MAN A35
Årsmodell 2008
19 000€
POW298
340
MAN A47
Årsmodell 2006
17 000€